Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN COLOURS BY THE SEA

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: Colours by the Sea, hardloopevenement.

b. Deelnemer: De natuurlijke persoon( >4 jaar) die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement zowel op individuele basis dan wel via sponsoring van een bedrijf.

c. Overeenkomst: De overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.

d. Organisator: De rechtspersoon waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers aan het evenement.

Artikel 2: Deelname

2.1 Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de organisator voor dat evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.

2.2 De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2.3 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen dan wel de inschrijving aan een ander over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de organisator.

2.4 Indien de deelnemer verhinderd is aan het Colours by the Sea evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld bij afmelding vóór 1 februari (voor datum evenement) gerestitueerd, waarbij € 5,= aan administratie kosten in rekening worden gebracht en in mindering worden gebracht op het betaalde inschrijfgeld. Bij afmeldingen na 1 februari wordt geen enkel bedrag gerestitueerd. Andere betalingen op grond van de overeenkomst worden niet gerestitueerd.

2.5 De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting of gedeeltelijke afgelasting als gevolg van genoemde omstandigheden vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

2.6 De organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement afgelast wordt. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld.

2.7 Het is niet toegestaan het evenement anders dan lopend / wandelend te volbrengen of met (huis)dieren deel te nemen.

2.8 Op het 5 km parcours gelden geen limiettijden.

2.9 Deelname geschied geheel op eigen risico.

2.10 Over de uitslag van het evenement is geen correspondentie mogelijk.

2.11 De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. Deelnemers die hiertegen schriftelijk of via internet bezwaar maken worden niet in het bestand opgenomen.

2.12 Het is niet toegestaan voor een loper om zich te laten begeleiden door een fietser, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door de organisatie.

2.13 Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, video

e.d. voor promotionele doeleinden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5 De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde

schade.

Artikel 4: Persoonsgegevens

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 5: Diskwalificatie

De wedstrijdleiding en de medische staf hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

Artikel 6: Opvolgen instructies

Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd.

Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan

diskwalificatie tot gevolg hebben.

Artikel 7: Verkeersregels

De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de looponverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisator ontheffing verleend is.